به مناسبت روز ملی اهداء عضو و به منظور پیشگیری از بیماری های کلیوی و آشنایی عموم مردم از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس تابلو هایی در بلوار های 

 پردد در سطح شهر شیرا ز  نصب گردید .

(روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس)