به مناسبت 31 اردیبهشت ماه روز ملی اهداء عضو، مصاحبه آقای کشاورز مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس در روزنامه خبر جنوب استان فارس چاپ گردید .