به مناسبت روز ملی اهداء عضو با همکاری خبرنگاران محترم روزنامه خبر جنوب ،مصاحبه ای با مدیر تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خانواده های اهداء کننده عضو پس از مرگ مغزی انجام و در روزنامه خبر جنوب فارس چاپ گردید .