عید قربان عید عبادت و بندگی

و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد 

نذورات  نقدی و عیر نقدی شما خیرین نیکوکار و حجاج بزرگوار به بیماران نیازمند کلیوی اهداء میگردد.

شماره حساب: 5894637011110001  بانک رفا

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس