با همکاری سازمان حمل و نقل  و مسافر شهرداری شیراز ،  بغل نویسی اتوبوس های شهری در جهت معرفی انجمن به صورت رایگان انجام گردید .