با توجه به فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس تعدادی لوازم تحریر ،از طرف ستاد  اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ، بین بیماران دیالیزی و پیوندی توزیع گردید.