جلسه انتخابات انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در تاریخ جمعه 7 دی  ماه 1397 در محل انجمن استان با حضور نماینده محترم استانداری استان فارس جهت تعیین نماینده بیماران راس ساعت مقرر تشکیل گردید .