هم اکنون نیازمند یاری و همت شما خیرین و نیکوکاران محترم هستیم

بانک پارسیان 

شماره کارت : 0102- 8002 - 0610 - 6221

شماره حساب : 73000000667001

به نام انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

سامانه پیامکی متصل به بانک رسالت : 

# 3743880 * 4 * 733 *