انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس

 

مدیریت 

 

مشاور مالی                     مشاور حقوقی                      مشاور درمانی                           امور شهرستان ها 

 

امور اداری                تشکیل پرونده               بایگانی                مددکاری                حسابداری                   انبارداری 

 

 

 روابط عمومی و صدور کارت اهداء عضو پس از مرگ مغزی

 

 

پذیرش                    صندوق                  اطلاعات 

 

پزشک عمومی               پزشک متخصص              پزشک فوق تخصص            تزریقات و پانسمان                 نوارقلب 

 

سونوگرافی                    آزمایشگاه تشخیص طبی                     ماموگرافی            سنجش تراکم و پوکی استخوان       نوار عصب