پزشک عمـــومی ( پزشک خــانواده )

جناب آقای دکتر بدیعی : همه روزه از ساعت 8 الی 12 

جناب آقای دکتر محمد مهدی ابراری :  همه روزه از ساعت 16 الی 20