مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان فارس : عبدالحمید کشاورز