مدارک لازم جهت صدور کارت پیوند تهران

 1. عکس سه در چهار  ، 4 قطعه
 2. فتوکپی شناسنامه  ، صفحه اول و دوم
 3. فتوکپی دفترچه بیمه  ، صفحه اول
 4. فتوکپی کارت پیوند بیمارستان نمازی ،  2 عدد
 5. فتوکپی کارت ملی ، 1 عدد
 6. اصل دو کارت دیالیز
 7. کارت گروه خون

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بیماران دیالیزی

 1. فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه    ،   2 سری
 2. فتوکپی صفحه اول دفترچه              ،    2 سری
 3. فتوکپی کارت ملی پشت و رو           ،    2 سری
 4. عکس سه در چهار                        ،    4 قطعه
 5. برگ گروه خونی مکتوب از آزمایشگاه  ،    2 سری
 6. معرفی نامه دیالیز از بخش دیالیز مبنی بر تعداد دفعات دیالیز در هفته
 7. آدرس محل زندگی  -  شماره تلفن کدپستی