شکـرانه بـازوی تــوانا                         بگـرفتن دست ناتوان است 

یکی از راه های کمک به بیماران کلیوی و جمع آوری هدایای نقدی شما خیرین محترم دریافت قلک می باشد

خواهشمند است به منظور دریافت قلک به روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی مراجعه نمایید .