درگاه اینترنتی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس جهت واریز کمک های نقدی شما خیرین محترم به بیماران کلیوی( دیالیزی و پیوندی )

                                            https://bahamta.com/56129-9761436

به نام خداوند مهربان ، که قلب تپنده همه خوبی هاست و درود بر شما خیرین محترم که با دستانی بخشنده و دستگیری از بیماران نیازمند کلیوی ، بذر بخشش و نیکوکاری را در قلب های آکنده از محنت و درد بیماران می کارید و به ندای غمناک رنج های بیماران دیالیزی و پیوندی به مهر پاسخ می دهید .