لطفا کمی صبور باشید

جاودانه ها
زنده یاد داوود هاشمی مظفری
محل سکونت:
تاریخ تولد:
تاریخ اهداء:
زنده یاد عبداله نورالهی
محل سکونت: شیراز
تاریخ تولد: 1394
تاریخ اهداء: 1397
زنده یاد کیان نام آوری
محل سکونت: شیراز
تاریخ تولد: 1396
تاریخ اهداء: 1397
زنده یاد نرگس زلفی
محل سکونت: شیراز
تاریخ تولد: 1355
تاریخ اهداء: 1397
زنده یاد زهرا علمی
محل سکونت: شیراز
تاریخ تولد: 1361
تاریخ اهداء: 1397
زنده یاد عبدالکریم خدایی
محل سکونت: شیراز
تاریخ تولد: 1321
تاریخ اهداء: 1397